Wypadek komunikacyjny z udziałem dziecka ? skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego

W 2009 roku, 16-letnia Teresa, jadąc wraz z rodzicami na wakacje uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym. Samochód sprawcy wypadku ubezpieczony był od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych T. w Warszawie. Poszkodowana natychmiast po zdarzeniu została przewieziona na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie rozpoznano u niej uraz wielonarządowy, uraz jamy brzusznej, w tym trzustki, pęknięcie śledziony, złamanie wielu żeber, złamanie kompresyjne kręgosłupa. Poddano ją pilnej, ratującej życie, operacji usunięcia śledziony, następnie przeszła dwa zabiegi operacyjne kręgosłupa. Pomimo to, stan zdrowia Poszkodowanej nadal pozostawał bardzo ciężki. Podczas 69-dniowej hospitalizacji, Poszkodowana przeszła szereg zabiegów operacyjnych i zmagała się z ogromnym bólem. Wskutek wycieńczenia organizmu po przebytych operacjach i zażywanych lekach straciła 18 kg wagi ciała. Utrata śledziony spowodowała trwałe pogorszenie się jej odporności. Od czasu wypadku była kilkakrotnie hospitalizowana z uwagi na powracające, zagrażające życiu, ostre zapalenia trzustki.

W postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym za pośrednictwem Polskiego Centrum Odszkodowań ubezpieczyciel pierwotnie wypłacił Dziewczynce kwotę 30.000 zł. W wyniku wielu kolejnych interwencji i odwołań pełnomocnika, udało się zwiększyć wypłaconą na Poszkodowanej kwotę do 160.000 zł zadośćuczynienia oraz do 4.544 zł odszkodowania.

Wobec odrzucenia przez Polskie Centrum Odszkodowań propozycji ugodowego zakończenia sprawy zaproponowanej przez ubezpieczyciela (propozycja była dla Poszkodowanej niekorzystna, naruszała jej interes i znacznie odbiegała od realnych, rzeczywiście jej należnych kwot), w 2011 roku Polskie Centrum Odszkodowań poprzez własną Kancelarię Radców Prawnych wniosło do Sądu Okręgowego w imieniu Poszkodowanej pozew o zapłatę od zakładu ubezpieczeń zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów strat materialnych, opieki, specjalnego odżywiania, odsetek ustawowych od wszelkich dotychczas przyznanych przez ubezpieczyciela kwot, skapitalizowanych odsetek, dożywotniej comiesięcznej renty z tytułu zwiększonych potrzeb Poszkodowanej oraz ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela względem Poszkodowanej za następstwa wypadku na przyszłość.

W postępowaniu dowodowym przeprowadzono m.in. dowód z opinii 7 biegłych sądowych oraz zeznań 6 świadków. Biegli stwierdzili, że Poszkodowana musi prowadzić oszczędzający tryb życia, a w związku z uszkodzeniem kręgosłupa, nie może dłużej przebywać w pozycji wymuszonej, wyprostowanej, nie może też dźwigać, ani uprawiać wielu sportów, które mogła przed wypadkiem. Rokowania na jej przyszłość pozostają niepewne ze względu na schorzenia związane z częstymi powracającymi zapaleniami trzustki. Trwały uszczerbek na zdrowiu ? w zależności od specjalizacji biegłego ? orzeczono na poziomie: ortopeda 15%, gastroenterolog 50%, neurolog 23%, dermatolog 3%, chirurg 75%, spec. chorób wewnętrznych 85%.

Po rozpoznaniu sprawy przez sądy dwóch instancji, Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądzono od pozwanego ubezpieczyciela na rzecz Teresy dodatkowo 90.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, prawie 80.000 zł (odszkodowanie, odsetki, itp.) oraz dożywotnią stałą rentę w kwocie 200 zł miesięcznie z tytułu zwiększonych potrzeb.

Ponadto, w prawomocnym wyroku ustalono odpowiedzialność ubezpieczyciela za skutki wypadku, jakie mogą ujawnić się u Teresy w przyszłości.

Sprawa Teresy została niedawno zakończona. Kancelaria Radców Prawnych Polskiego Centrum Odszkodowań, uznając zasądzone kwoty za zbyt niskie w stosunku do krzywdy Poszkodowanej, zdecydowała się wnieść skargę kasacyjną od orzeczenia sądu II. instancji.
W grudniu 2014 roku skarga została przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy.

W dniu 12 marca 2015 roku Sąd Najwyższy w Wyroku w sprawie o sygn. I CSK 156/14 uchylił zaskarżony wyrok sądu II instancji m.in. w zakresie dotyczącym roszczenia powódki o zadośćuczynienie i o skapitalizowane odsetki. W związku z tym Ubezpieczyciel wypłacił Pani Teresie dodatkowe 150.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 36.654,24 zł tytułem odszkodowania.

Link do wyroku Sądu Najwyższego Wyrok SN I CSK 156/14

Link do wyroku na portalu orzeczeń sądów powszechnych Wyrok Sądu Apelacyjnego

Dzięki pomocy Polskiego Centrum Odszkodowań Teresa uzyskała zatem od ubezpieczyciela łączną kwotę ponad 526.000 zł oraz comiesięczną rentę w wysokości 200 zł.