Wypadek komunikacyjny. Kwestia przyczynienia się Poszkodowanej do powstania szkody.

W 2009 roku 20-letnia Pani Paulina wracając z przyjaciółmi z dyskoteki uczestniczyła
w wypadku komunikacyjnym. W sześć osób podróżowali 5-cioosobowym samochodem osobowym.
Samochód sprawcy wypadku ubezpieczony był od odpowiedzialności cywilnej
w Towarzystwie Ubezpieczeń I Reasekuracji A. S.A. w Warszawie. Poszkodowana natychmiast po zdarzeniu została przewieziona na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie rozpoznano u niej m.in. uraz wielonarządowy, uraz czaszkowo-mózgowy ze wstrząśnieniem mózgu, złamanie obojczyka prawego z przemieszczeniem, liczne obustronne złamania żeber, złamanie kości udowej lewej i prawej, wielomiejscowe złamanie kości miednicy, złamanie kości goleniowej lewej, uszkodzenie stawu kolanowego. Poddano ją pilnej, ratującej życie,
8-godzinnej operacji. Podczas niemalże  110-dniowej hospitalizacji, Poszkodowana przeszła szereg zabiegów operacyjnych i poddawana była intensywnej rehabilitacji. W dalszym czasie Poszkodowana przeszła kilka dodatkowych operacji związanych z koniecznością usuwania śrub spajających złamane kości.

Ówczesny pełnomocnik Poszkodowanej zgłosił szkodę do ubezpieczyciela, który wypłacił na  jej rzecz początkowo 40.000 zł tytułem zadośćuczynienia, następnie dodatkowo 20.000 zł, uznając przyczynienie się Poszkodowanej do powstania szkody na poziomie 40% z powodu niezapięcia przez Poszkodowaną pasów bezpieczeństwa.

Pani Paulina niezadowolona z poczynań dotychczasowego pełnomocnika, zgłosiła się Polskiego Centrum Odszkodowań, któremu udało się wywalczyć dla niej dalszą kwotę 81.263 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Pomimo wystosowanej przez ubezpieczyciela propozycji ugodowego zakończenia sprawy i dopłatę kolejnej sumy na rzecz Poszkodowanej (do łącznej kwoty 200.000 zł), Polskie Centrum Odszkodowań w porozumieniu z Klientką odrzuciło propozycję ubezpieczyciela i poprzez własną Kancelarię Radców Prawnych w 2013 roku wniosło pozew o zapłatę przez ubezpieczyciela na rzecz Poszkodowanej dalszych kwot zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu kosztów opieki, specjalnego odżywiania, leczenia, przejazdów, odsetek ustawowych od wszelkich dotychczas przyznanych przez ubezpieczyciela kwot, skapitalizowanych odsetek, dożywotniej comiesięcznej renty z tytułu zwiększonych potrzeb Pani Pauliny, jak też o ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za następstwa wypadku na przyszłość.

W toku procesu, w wyniku trudnych negocjacji prowadzonych z ramienia Poszkodowanej przez doświadczonych prawników, udało się uzgodnić z ubezpieczycielem kompromisowe rozwiązanie, które usatysfakcjonowało Poszkodowaną. Zawarto ugodę sądową, w której ubezpieczyciel zobowiązał się do zapłaty dodatkowej kwoty 500.000 zł tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania, renty i odsetek oraz pokrył koszty procesu.

 

Dzięki pomocy Polskiego Centrum Odszkodowań zatem, Pani Paulina uzyskała od ubezpieczyciela dodatkowo łączną kwotę 581.263 zł, ponad wywalczone z poprzednim pełnomocnikiem 60.000 zł.