Zadzwoń po pomoc i informacje:
Baza wiedzy

Baza wiedzy

Informacje

Actio directa

oparta na przepisach kodeksu cywilnego zasada, zgodnie z którą uprawniony do odszkodowania z tytułu zdarzenia objętego ubezpieczeniem OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Actio directa ułatwia i przyspiesza dochodzenie roszczeń szczególnie w przypadku powszechnych ryzyk. Jest stosowana standardowo na przykład przy OC komunikacyjnym, gdzie niemal zawsze osoba poszkodowana zgłasza swoje roszczenie bezpośrednio do ubezpieczyciela odpowiedzialnego za daną szkodę.

Agent ubezpieczeniowy

przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego, który prezentuje i sprzedaje polisy oraz prowadzi obsługę klienta w imieniu danego ubezpieczyciela. Agentem może być tylko osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego (z wyłączeniem spółki cywilnej), która podpisała umowę agencyjną z jednym zakładem ubezpieczeń (agent wyłączny) lub kilkoma zakładami (multiagent) i została wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

All risks

zapis oznaczający w umowach ubezpieczeniowych ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Umowy.

Assistance

dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy (np. technicznej, medycznej, informacyjnej) w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych, związanych głównie z następującymi obszarami: transport samochodowy, podróże, zdrowie, dom, rodzina. Assistance sprzedawane jest najczęściej wraz z grupowymi ubezpieczeniami na życie, ubezpieczeniami komunikacyjnymi, ubezpieczeń mieszkań lub ubezpieczeń turystycznych.

Autocasco, AC

dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli) od zdarzeń losowych. Autocasco może obejmować swoim zakresem ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku kolizji drogowej spowodowanej z winy Ubezpieczonego, ale również chroni jego majątek w sytuacji, gdy nie miał on wpływu na powstanie szkody. Szkodę z polisy Autocasco można zgłosić w przypadku szkód takich jak: kradzież, wypadek, akty wandalizmu, zarysowania lakieru, uszkodzenia szyby, czy szkody powstałej w wyniku wpadnięcia w poślizg.

Bonus-malus

tabela zniżek i zwyżek stosowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, a związanych z dotychczasowym przebiegiem szkodowości klienta. Dzięki bonus-malus ubezpieczyciel określa wysokość składek (zniżek za okresy bezszkodowe i zwyżek za szkody w ostatnich latach ubezpieczenia) na OC, a coraz częściej również AC.

Broker ubezpieczeniowy

niezależny pośrednik, podejmujący się zawodowo i za wynagrodzeniem zawarcia lub pośredniczenia w zawarciu umowy ubezpieczenia, działający na rachunek, w interesie i w imieniu ubezpieczającego. Broker ubezpieczeniowy nie może pozostawać w stosunku pracy z jakimkolwiek towarzystwem ubezpieczeniowym, nie może być stroną umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, których przedmiotem jest pośredniczenie przy zawieraniu umów w imieniu zakładu ubezpieczeń.

CAR ? (z ang. Contractor?s All Risk)

ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy. Jedna polisa obejmuje cały proces budowy, sprzęt budowlany oraz odpowiedzialność cywilną wykonawcy robót budowlanych. Na ubezpieczenie CAR składają się dwie sekcje: ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczonymi mogą być podmioty zaangażowane w projekt np. inwestor, wykonawca, podwykonawca.

Cargo

ubezpieczenie mienia w transporcie. W przewozach krajowych ubezpieczenie cargo chroni interes i z reguły leży w gestii właściciela towaru. W transportach międzynarodowych cargo chroni interes właściciela towaru, a gestia ubezpieczeniowa ustalana jest w umowie między stronami.

Choroba zawodowa

za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych ?narażeniem zawodowym”.

Doubezpieczenie

przywrócenie wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie. dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową

Dziedziczenie roszczeń

prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Zbywalne są one tylko wówczas, gdy są wymagalne i zostały uznane przez odpowiedzialnego za szkodę na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem. Spadkobiercy mogą dochodzić świadczenia należnego samemu poszkodowanemu, jeżeli w dacie składania pozwu o zadośćuczynienie poszkodowany jeszcze żył, albo jeszcze za życia poszkodowanego toczyło się postępowanie likwidacji szkody,  w którym ubezpieczyciel doręczył na piśmie decyzję o przyznaniu określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia, lecz nie przelał je jeszcze na rzecz poszkodowanego lub podmiotu przez niego wskazanego.

EAR ? (z ang. Erection All Risk)

ubezpieczenia wszelkich ryzyk montażu.

Ekspiracja ubezpieczenia

wygaśnięcie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej termin ekspiracji określa polisa ubezpieczeniowa albo inny dokument zawarcia umowy ubezpieczenia.

Franszyza

z góry określona wartość, część szkody, o którą ubezpieczyciel obniży odszkodowanie lub nie wypłaci odszkodowania.

Fundusz Ochrony Ubezpieczonych

powołany przez Ministra Finansów w celu ochrony interesów wszystkich ubezpieczonych. W przypadku niewypłacalności danego towarzystwa ubezpieczeniowego, bierze na siebie zobowiązanie wypłaty odszkodowań. Utrzymywany jest ze składek wszystkich firm ubezpieczeniowych.

Grupowe ubezpieczenia

ubezpieczenie osobowe, w którym jedną stroną jest grupa osób. Najczęściej spotykane są grupowe ubezpieczenia na wypadek śmierci oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Gwarancja ubezpieczeniowa

jest to jednostronne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz podmiotu uprawnionego w sytuacji, gdy podmiot wnioskujący o wystawienie gwarancji nie wywiązał się z ustalonego, wobec podmiotu uprawnionego obowiązku.

Gwarant

inaczej zakład ubezpieczeń, poręczyciel, strona udzielający gwarancji na podstawie zawartej umowy.

Indeksacja składki

w ubezpieczeniach na życie podwyższenie sumy ubezpieczenia oraz odpowiednio składki o poziom odpowiadający inflacji. Indeksacja w długim okresie chroni umowę ubezpieczenia przed spadkiem jej wartości w związku ze zmianami poziomu inflacji.

Instytutowe klauzule ładunkowe

warunki ubezpieczenia mienia w transporcie międzynarodowym określające zakres ochrony ubezpieczeniowej, opracowane przez Instytut Londyńskich Ubezpieczycieli. ICC występują jako ogólne (klauzule A, B i C) lub specjalistyczne – dostosowane do specyficznego środka transportu lub specyficznego towaru.

Karencja

ustalony w ogólnych warunkach ubezpieczenia okres, w czasie którego zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie skutkuje realizacją świadczenia. Ma na celu wyeliminowanie sytuacji zawierania umowy ubezpieczeniowej już po powstaniu szkody i próby wyłudzenia pieniędzy za nią. W razie zaistnienia zdarzenia w okresie karencji odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Klauzule ubezpieczeniowe

zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Niedotrzymanie tych warunków może spowodować rozwiązanie, lub zmianę warunków umowy.

Koasekuracja

wspólne ubezpieczenie na podstawie jednej polisy określonego ryzyka przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli. Odpowiedzialność jest ustalona w procentach sumy ubezpieczenia, określonej w polisie, podpisanej wspólnie przez wszystkie zainteresowane towarzystwa ubezpieczeniowe.

Kolizja drogowa

zdarzenie drogowe, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące, nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów, a szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochód).

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

jest to organ administracji państwowej działający od 19 września 2006 roku. Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

Kompensacja szkody

wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych.

Krzywda

wszelkie negatywne skutki dla cielesnej i psychicznej kondycji poszkodowanego, a więc takie naruszenie dóbr i interesów uprawnionego, które nie wywołuje reperkusji w jego majątku.

Kulancja

wypłata nienależnego świadczenia ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela. Jest formą świadczenia uznaniowego, wypłacanego w drodze wyjątku. Cechą charakterystycznego tego typu świadczenia jest wiedza ubezpieczyciela o braku obowiązku wypłaty danego świadczenia. Powodem realizacji tego typu świadczeń są najczęściej względy społeczne lub marketingowe.

Likwidacja szkody

czynności wykonywane po zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego w wypadku ubezpieczeniowym lub osobę upoważnioną ? przez zakład ubezpieczeniowy, w celu ustalenia przyczyn i skutków wypadku oraz obliczenia wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu bądź osobie upoważnionej.

Majątkowe ubezpieczenie

ubezpieczenie, którego przedmiotem jest mienie, lub określona wartość majątkowa.

Milczący akcept

w ubezpieczeniach obowiązkowych przyjęcie przez ubezpieczyciela oferty zawarcia umowy ubezpieczenia dokonane z mocy prawa wskutek braku odpowiedzi na tę ofertę w terminie 14 dni od jej złożenia.

Minimalna suma gwarancyjna

w ubezpieczeniach obowiązkowych najniższa suma gwarancyjna pozwalająca na wypełnienie spoczywającego na danej osobie obowiązku ubezpieczenia.

Nadubezpieczenie

sytuacja, w której zgłoszona suma ubezpieczenia przewyższa faktyczną wartość ubezpieczonego mienia. Powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego wywołuje wypłatę odszkodowania odpowiadającego faktycznej wartości ubezpieczonego majątku.

Niedoubezpieczenie

ubezpieczenie poniżej wartości mienia. W razie szkody wypłata odszkodowania jest wprost proporcjonalna do sumy ubezpieczenia i faktycznej wartości mienia.

Nieszczęśliwy wypadek

zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony stracił zdrowie lub życie. Musi to być zdarzenie nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego i wywołane przyczyną zewnętrzną.

NNW

ubezpieczenie do Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, polisa stosowana jako odrębna umowa ubezpieczenia albo dodatkowa umowa w ubezpieczeniach życiowych, turystycznych, komunikacyjnych

Ochrona tymczasowa

ochrona udzielana osobie, która złożyła wniosek ubezpieczenia na życie, jeszcze przed akceptacją tego wniosku przez ubezpieczyciela. Z reguły ochrona tymczasowa udzielana jest w ograniczonym w stosunku do ostatecznej umowy ubezpieczenia zakresie (np. następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz z ograniczoną sumą ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa

zobowiązanie zakładu ubezpieczeniowego do wypłaty świadczenia w razie zajścia zdarzenia w trakcie trwania ubezpieczenia.

Odpowiedzialność cywilna

odpowiedzialność za szkodę na osobie lub w mieniu, jaką ? na podstawie przepisów prawa cywilnego ? ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia.

Odpowiedzialność cywilna deliktowa

jest to odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa

jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Okres odpowiedzialności

określony w umowie ubezpieczenia okres, kiedy realizacja zdarzenia, na który umówiono się w umowie, powoduje obowiązek spełnienia określonego świadczenia przez ubezpieczyciela. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

Odszkodowanie

suma, którą ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego lub dobrowolnego w razie zaistnienia określonego w przepisach ubezpieczeniowych zdarzenia losowego. Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną ? stanowi finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość odszkodowania musi więc być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody. Odszkodowanie powinno pokrywać nie tylko szkodę rzeczywistą, ale również utracone korzyści, czyli wszystko to, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia

przepisy  ubezpieczeniowe regulujące wzajemne prawa i obowiązki umawiających się stron stosunku ubezpieczeniowego, wydawane w postaci broszury.

Podwójne ubezpieczenie

sytuacja w której ten sam przedmiot ubezpieczenia, ubezpieczony jest w tym samym okresie, od tego samego ryzyka, przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy ubezpieczenia przewyższające jego wartość. W przypadku podwójnego ubezpieczenia odpowiedzialność ubezpieczycieli jest proporcjonalna do przyjętych sum ubezpieczenia, a wypłata świadczeń nie może być wyższa od wartości ubezpieczonego przedmiotu.

Osoba bliska

małżonek, konkubina, konkubent, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposabiający, przysposobiony, opiekunowie posiadający tytuł prawny, osoby pozostające pod opieką.

Polisa

dokument wystawiany przez ubezpieczyciela, stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej oraz jej warunki.

Pro Rata Temporis

to system obliczania składki ubezpieczeniowej za okresy krótsze od roku.

Przyczynienie

sytuacja, w której poszkodowany ponosi w pewnej części odpowiedzialność za powstanie szkody i w tej części zostaje obniżony obowiązek naprawienie tej szkody.

Reasekuracja

jest to umowa, na mocy której jeden ubezpieczyciel zwany cedentem odstępuje całość lub część ryzyka przyjętego do ubezpieczenia wraz z częścią składek innemu ubezpieczycielowi, zwanemu reasekuratorem, który w zamian zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniej części świadczeń wypłacanych ubezpieczającemu.

Regres ubezpieczeniowy

uprawnienie zakładu ubezpieczeń do żądania zwrotu od sprawcy szkody całości lub części wypłaconego odszkodowania.

Renta rodzinna

jeżeli zgon osoby uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy został spowodowany innymi przyczynami niż wypadek w szczególnych okolicznościach lub choroba zawodowa powstała w tych okolicznościach ? członkowie rodziny mogą nabyć prawo do renty rodzinnej wyłącznie na zasadach ogólnych.

Renta ubezpieczeniowa

rodzaj ubezpieczenia, gdzie zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty ubezpieczonemu stałej kwoty w określonych interwałach czasowych (np. comiesięcznie) przez określony z góry czas lub do końca życia w przypadku powstania szkody. Składka ubezpieczeniowa zazwyczaj opłacana jest wcześniej w ratach lub jednorazowo.

Ryzyko

niebezpieczeństwo i możliwość nastąpienia określonego zdarzenia losowego, wypadku lub szkody. Pojęcie to funkcjonuje również w innych znaczeniach, np. jako określenie zespołu obiektów lub osób, które wskutek jednego wypadku losowego mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Składka

suma pieniężna należna ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową.

Suma ubezpieczenia

jest to suma na którą ubezpieczono mienie, życie lub zdolność do pracy. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, świadczenie stanowi taki procent tej sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpiło trwałe inwalidztwo (uszczerbek na zdrowiu).

Szkoda

całokształt poniesionych w wyniku jakiegoś zdarzenia strat, pozostających z tym zdarzeniem w związku przyczynowym w wyniku czego ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

fundusz gwarancyjny w obszarze ubezpieczeń, którego zadaniem jest wypłacenie odszkodowania z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń w przypadkach szkody na osobie, gdy sprawca szkody nie mógł być zidentyfikowany oraz za szkody w mieniu i na osobie, gdy sprawca nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego.

Ubezpieczony

podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) zawierający na własny rachunek lub na którego rzecz zawarto umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem, uprawniony do poboru świadczenia w razie wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel

(inaczej: zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń) krajowy lub zagraniczny przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy Prawo o swobodzie działalności gospodarczej, wykonujący działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń osobowych lub majątkowych wg ustawy o działalności ubezpieczeniowej, będący stroną stosunku prawnego umowy ubezpieczenia i zobowiązany do spełnienia świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w zamian za pobraną od ubezpieczającego składkę.

Umowa reasekuracji

specjalna umowa zawarta pomiędzy jednym zakładem ubezpieczeń (cedentem), a innym zakładem ubezpieczeń lub też wyspecjalizowanym ?towarzystwem reasekuracyjnym” (reasekuratorem), na mocy której cedent odstępuje reasekuratorowi całość lub część ubezpieczonej u niego grupy ryzyk wraz z odpowiednią częścią składek, a reasekurator zobowiązuje się do wypłaty odszkodowań przypadających na przejętą część ryzyk.

Uraz

to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Uszczerbek

za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Whiplash

niemedyczne określenie dla urazu biczowego kręgosłupa szyjnego, które powstaje  najczęściej w przypadku gwałtownego odgięcia głowy do tyłu i równie gwałtownego jej przygięcia do przodu. Uraz biczowy może być związany z wypadkami komunikacyjnymi, gdzie pojazd osoby poszkodowanej został uderzony z tyłu.

Wypadek

nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w trakcie trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Wypadek przy pracy

za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1.  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Zadośćuczynienie pieniężne

jeden ze sposobów wyrównania szkody niemajątkowej, polegający na wypłacie za doznaną krzywdę osobie poszkodowanej odpowiedniej sumy pieniężnej. Zadośćuczynienia można domagać się w razie uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia się potrzeb, zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, pozbawienia wolności, w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu, śmierci osoby najbliższej, naruszenia dobra osobistego.

Zdarzenie losowe

niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.

22 659 33 43 796 409 309

Zgłoś się, My oddzwonimy

Wypełnij formularz. Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą!